Phiếu giảm giá của bạn được làm mới theo chu kì hằng năm cùng với tài khoản thành viên của bạn.